Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали

Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали

От 1995г., „Ростер” ООД осъществява търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. С оглед запазване на пазарните позиции и удовлетворяване потребностите на нашите клиенти, дружеството разшири обхвата и вида на предлаганите дейности и услуги с отпадъци. Към момента „Ростер” ООД притежава разрешителни документи за извършване на дейности по управление на отпадъци на собствени площадки, разположени в гр. Смолян и гр. Бургас, издадени съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). На обособените площадки се извършват дейности по събиране, предварително третиране, временно съхранение и търговия с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отпадъци от опаковки, пластмаса и хартия. Освен дейностите с отпадъци на собствените площадки, „Ростер” ООД обслужва клиентите си на място, като извършва нарязване и форматиране чрез газово, плазменно и механично отстраняване на отпадащите в производствената дейност метали (скрап). Дружеството разполага с богат и разнообразен машинен парк от специализирани леко и тежкотоварни превозни средства, подемно-транспортна техника, различни по вид и възможност машини и техника за товарене, транспортиране, обработка и оползотворяване на отпадъци. За извършване на дейността по транспортиране на отпадъци и други товари, „Ростер” ООД разполага с надлежно издадени разрешителни за превоз на отпадъци и лицензи за превоз товари.


Комплексни решения свързани с разрушаване на сгради и демонтаж на съоръжения, изкопи и извозване, рециклиране на строителни отпадъци и транспорт.

Нашите контакти

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:
гр.Смолян 4700 ул.Бузлуджа 11 офис 19

  +359 301 8 22 44
  office@roster.bg

  Понеделник - Петък: 8:00ч. - 18:00ч.
Събота и Неделя: Почивен ден!