новини

С над 30-годишен опит в бранша сме изградили име на коректен партньор!

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Закупуване на един брой нова мобилна роторна трошачка”

08 Ноември 2017

На основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. „Ростер” ООД публикува процедура за избор на изпълнител с предмет „Закупуване на един брой нова мобилна роторна трошачка

Процедурата ще се проведе чрез „Избор с публична покана”, в резултат на което ще бъде реализирана дейност 1 - "Намаляване на разходите за енергия и оптимизиране (разширяване) производствената дейност във фирмата, посредством закупуването на нова, високоефективна мобилна роторна трошачка (МРТ) - 1бр." по проект BG16RFOP002-3.001-0271 „Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност в "Ростер" ООД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване” по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 Енергийна ефективност за малките и средни предприятия “.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

Документация за процедурата можете да изтеглите тук

Краен срок за подаване на оферти 15.11.2017 г. – 00:00 ч. 

Комплексни решения свързани с разрушаване на сгради и демонтаж на съоръжения, изкопи и извозване, рециклиране на строителни отпадъци и транспорт.

Нашите контакти

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:
гр.Смолян 4700 ул.Бузлуджа 11 офис 19

  +359 301 8 22 44
  office@roster.bg

  Понеделник - Петък: 8:00ч. - 18:00ч.
Събота и Неделя: Почивен ден!