новини

С над 30-годишен опит в бранша сме изградили име на коректен партньор!

Енергийна политика на "Ростер" ООД 2020 г.

15 Юни 2020

Енергийната политика на "Ростер" ООД е насочена към:

 • Намаляване на разходите за енергия и оптимизиране (разширяване) на производствената дейност във фирмата, посредством закупуване на енергийно ефективни продукти и услуги, оказващи влияние върху енергийните характеристики.
 • Намаляване на емисиите въглероден диоксид.
 • Непрекъснато подобряване на енергийните характеристики и СЕМ на фирмата.
 • Определяне и преглед на общи и конкретни енергийни цели.
 • Осигуряване на наличието на информация и необходимите ресурси за постигане на общите и конкретни енергийни цели.
 • Спазване на приложимите законови и други изисквания, свързани с енергийната ефективност, използването и потреблението на енергия.

 

За постигане на обявената Енергийна политика, Ръководството поставя следните общи (стратегически) енергийни цели:

 • Намаляване на разходите за енергийни ресурси.
 • Подобряване на рентабилността на фирмата.
 • Повишаване на конкурентоспособността.
 • Повишаване енергийната ефективност на дружеството, чрез планирано обновяване на материално-техническата база и нискоенергийно оборудване.
 • Спазване на приложимите законови и други изисквания.
 • Ангажираност на всички служители в процеса на подобряване на енергийните характеристики.
 • Подобряване процеса на управление на енергията, чрез подходящо наблюдение, измерване и контрол по отношение на енергийните характеристики.

Ръководството, официално декларира своя ангажимент към разработване, внедряване и ефикасно функциониране на системата за енергиен мениджмънт.

Ръководството, поема отговорност за спазване на залегналите в политиката принципи и за осигуряване на необходимите човешки, материални и финансови ресурси за постигане на енергийните цели на фирмата.

Ръководството, декларира че настоящата Политика ще бъде:

 • на разположение като документирана информация;
 • обсъждана в рамките на организацията;
 • на разположение на заинтересованите страни;
 • перидично преглеждана и актуализирана, когато е необходимо.

Ръководството се ангажира систематично да провежда прегледи на системата за енергиен мениджмънт, за да оценява съответствието й с изискванията на стандарта БДС EN ISO 50001:2018, да проверява дали системата функционира ефикасно, както и да открива възможности за нейното непрекъснато подобряване.

 

Дата: 10.04.2020г.
Росен Терзиев, Управител


Комплексни решения свързани с разрушаване на сгради и демонтаж на съоръжения, изкопи и извозване, рециклиране на строителни отпадъци и транспорт.

Нашите контакти

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:
гр.Смолян 4700 ул.Бузлуджа 11 офис 19

  +359 301 8 22 44
  office@roster.bg

  Понеделник - Петък: 8:00ч. - 18:00ч.
Събота и Неделя: Почивен ден!