За Нас

С над 30-годишен опит в бранша сме изградили име на коректен партньор!

За Нас

Дружеството е учредено 1990г. От първоначалната регистрация до настоящия момент, "Ростер" ООД се представлява и управлява от Росен Терзиев.

През годините и в процеса на работа, фирмата се разширява, усъвършенства и се специализира в своята дейност, като предлага широка гама от услуги. Основаваща се на продължителен практически опит и високо квалифициран персонал, фирмата е в състояние да предложи подходящи решения, адаптирани към индивидуалните изисквания, независимо от обема и сложността на работа, за всяка една задача, свързана с посочените дейности.

"Ростер" ООД е строително предприятие с богат опит в областта на събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения. Компанията е специализирана във всякакъв вид разрушителна дейност: жилищни, обществени, инфраструктурни и промишлени.
Предлагаме комплексни решения, свързани с цялостния процес по разрушаване на сгради и демонтаж на съоръжения, включително земно-изкопни дейности, товарене и транспорт, както и рециклиране и производство на строителни продукти от строителни отпадъци.

Разширявайки и увеличавайки разнообразието, обема и обхващайки цялостния процес на строителната дейност при извършване на основната ни икономическа дейност в съответствие с най-високите стандарти ни превърна в безспорен лидер в тази област.

Екипът ни

Мениджърският екип на "Ростер" ООД декларира готовност и намерение да удовлетворява изискванията на своите клиенти за навременно, качествено и достъпно изпълнение на възложените обекти и задачи. За целта е създадена стройна организация на работа, изпълнение в срок на възложените работи, включваща подбор на квалифицирани специалисти, поддържащи отлично качество на извършваните услуги. Към настоящия момент състава на фирмата наброява 169 /сто шейсет и девет/ служители, всеки от които е доказал своята професионална и творческа същност. Професионализмът на нашия екип работи в полза на нашите клиенти, осигурявайки им компетентно обслужване по всички въпроси в сферата на нашата дейност.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОС И ЗБУТ

“Ростер“ ООД се ангажира да прилага и поддържа политика, която развива не само успешен, но и социално отговорен бизнес с грижа за околната среда, усъвършенстване условията на труд и запазване здравето и работоспособността както на своите служители, така и на всички външни посетители намиращи се на територията на организацията.

За изпълнение на политиката по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд, “Ростер“ ООД си поставя следните стратегически цели:

 • запазване позицията на “Ростер“ ООД като надежден партньор с изградена репутация;
 • спазване на приложимите стандарти, нормативни актове и другите изисквания приети от организацията, свързани с нейните аспекти по ОС и опасности по ЗБУТ;
 • периодичен преглед и актуализиране на политиката и целите по качество, ОС и ЗБУТ;
 • непрекъснато наблюдение и измерване на процесите, влияещи върху съответствието на предлаганите продукти и услуги и имащи значимо въздействие върху околната и работна среда;
 • стремеж към опазване на околната среда и предотвратяване на замърсявания;
 • стремеж към премахване на опасностите и намаляване на рисковете за ЗБУТ;
 • предотвратяване на нараняванията и заболяванията и непрекъснато подобряване в управлението и изпълнението на здравословните и безопасни условия на труд;
 • регистриране и разследване на всеки инцидент, злополука и/или професионално заболяване, с оглед последващ анализ и предприемане на мерки за превенция срещу повторната им поява;
 • осигуряване на достатъчно информация, непрекъснато повишаване квалификацията на нашите служители, системно обучение и осигуряване на възможности за развитие;
 • Консултиране и участие на работниците и на представители на работниците, когато има такива;
 • постоянно подобряване на ефикасността на ИСУ и системата за производствен контрол, съгласно изискванията на приложимите стандарти.

Ръководството на “Ростер” ООД поема отговорност за спазването на залегналите в политиката принципи.

Ръководството на “Ростер” ООД декларира, че настоящата Политика ще бъде разгласена сред всички хора работещи под управлението на организацията и ще бъде на разположение на заинтересованите страни.


Дата: 21.05.2020г.
Росен Терзиев, Управител

ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА НА “РОСТЕР“ ООД

Енергийната политика на "Ростер" ООД е насочена към:

 • Намаляване на разходите за енергия и оптимизиране (разширяване) на производствената дейност във фирмата, посредством закупуване на енергийно ефективни продукти и услуги, оказващи влияние върху енергийните характеристики.
 • Намаляване на емисиите въглероден диоксид.
 • Непрекъснато подобряване на енергийните характеристики и СЕМ на фирмата.
 • Определяне и преглед на общи и конкретни енергийни цели.
 • Осигуряване на наличието на информация и необходимите ресурси за постигане на общите и конкретни енергийни цели.
 • Спазване на приложимите законови и други изисквания, свързани с енергийната ефективност, използването и потреблението на енергия.
 • Подкрепа дейностите на проектиране за подобряване на енергийните характеристики.

За постигане на обявената Енергийна политика, Ръководството поставя следните общи (стратегически) енергийни цели:

 • Намаляване на разходите за енергийни ресурси.
 • Подобряване на рентабилността на фирмата.
 • Повишаване на конкурентоспособността.
 • Повишаване енергийната ефективност на дружеството, чрез планирано обновяване на материално-техническата база и нискоенергийно оборудване.
 • Спазване на приложимите законови и други изисквания.
 • Ангажираност на всички служители в процеса на подобряване на енергийните характеристики.
 • Подобряване процеса на управление на енергията, чрез подходящо наблюдение, измерване и контрол по отношение на енергийните характеристики.

Ръководството, официално декларира своя ангажимент към разработване, внедряване и ефикасно функциониране на системата за енергиен мениджмънт.

Ръководството, поема отговорност за спазване на залегналите в политиката принципи и за осигуряване на необходимите човешки, материални и финансови ресурси за постигане на енергийните цели на фирмата.

Ръководството, декларира че настоящата Политика ще бъде:

 • на разположение като документирана информация;
 • обсъждана в рамките на организацията;
 • на разположение на заинтересованите страни;
 • перидично преглеждана и актуализирана, когато е необходимо.

Ръководството се ангажира систематично да провежда прегледи на системата за енергиен мениджмънт, за да оценява съответствието й с изискванията на стандарта БДС EN ISO 50001:2018, да проверява дали системата функционира ефикасно, както и да открива възможности за нейното непрекъснато подобряване.


Дата: 18.06.2021г.
Росен Терзиев, Управител


Комплексни решения свързани с разрушаване на сгради и демонтаж на съоръжения, изкопи и извозване, рециклиране на строителни отпадъци и транспорт.

Нашите контакти

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:
гр.Смолян 4700 ул.Бузлуджа 11 офис 19

  +359 301 8 22 44
  office@roster.bg

  Понеделник - Петък: 8:00ч. - 18:00ч.
Събота и Неделя: Почивен ден!