Дейности с отпадъци от черни и цветни метали

Рециклиране (преработване) на строителни отпадъци

"Ростер" ООД предлага на своите клиенти възможност за рециклиране и оползотворяване на отпадъчните материали от обект, чрез използване на модерно мобилно оборудване за трошене на строителни отпадъци (мобилна роторна трошачна инсталация). Дружеството е с богат опит и готовност да управлява строителните отпадъци - от генерирането им, през етапите на рецикирането му включващи: предварително сортиране, подготовка, третиране и т.н., до крайния продукт и резултат от рециклирането – предлагане на рециклирани материали от строителни отпадъци. Процесът по оползотворяване и рециклиране се извършва освен на производствените площадки на дружеството в гр. Смолян, гр. Пловдив и гр. Бургас, и директно на площадките за строителство и разрушаване (площадки, генератори на отпадъци).

„Ростер“ ООД осъществява производство на строителни продукти „рециклиран скален материал“ от строителни отпадъци по БДС EN 13242 „Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство“, които продукти се използват при изграждане на пътища, насипи, благоустройствени дейности и влагане в обратни насипи. С тази дейност, "Ростер" ООД допринася за максимално ефективното използване на ресурсите и свеждане до минимум на похабяване на материали и енергия.


Комплексни решения свързани с разрушаване на сгради и демонтаж на съоръжения, изкопи и извозване, рециклиране на строителни отпадъци и транспорт.

Нашите контакти

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:
гр.Смолян 4700 ул.Бузлуджа 11 офис 19

  +359 301 8 22 44
  office@roster.bg

  Понеделник - Петък: 8:00ч. - 18:00ч.
Събота и Неделя: Почивен ден!